список авиабилетов по всему миру

CHINA SOUTHERN AIRLINES


 

AGENCY AGREEMENT _________

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №_________

 

Kiev                                          ________ 2013

 

м. Київ                                       _________ 2013

 

AEROLINK Limited Liability Company, a legal entity under the laws of Ukraine, Certificate of registration A01 № 603498, dated 19th of April, 2010, with its registered office at 2/6 Igorivska Str., Office 35, Kyiv, 04070, Ukraine (hereinafter referred to as "the General Sales Agent", 0, '), acting on behalf of CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED  (hereinafter referred to as “Airline”) on the territory of Ukraine according to the Agreement dated 01st of July 2012,  and represented by Director Rostyslav Ziniak, acting on the basis of Charter, 

 

 

 

Аnd

«______________»_______________,   represented by _____________________, who acts on the basis of _________________, hereinafter referred to as the “Agent”, hereinafter together – the “Parties”.

 

Цей Агентський договір, далі як “Договір”, укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю "АЕРОЛІНК", юридичною особою, зареєстрованою згідно з законодавством України, свідоцтво про реєстрацію A01 № 603498 від 19.04.10, офіс якої знаходиться за адресою вул. Ігорівська 2/6, офіс 35, Київ, 04070, Україна (надалі –“Генеральний агент з продажу”, 0, '), що є уповноваженим представником авіакомпанії  CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED (надалі – “Авіакомпанія”) на території України згідно Договору від 01 липня 2012 року, в особі Директора Зіняка Ростислав Івановича, який діє на підставі Статуту,

 

 

та 

______________________“____________”, в особі _______________________, який/яка діє на підставі ____________________, далі як “Агент”, разом надалі – „Сторони”.

 

LIST OF TERMS

ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ

Transportation Document – should mean properly filled document (including Ticket, 0, '), which is issued by the Agent on behalf of the Airline and confirms execution of the agreement of the air transportation between the Airline and the consumer.

Документ на Перевезення означає належним чином оформлений документ (включаючи Квиток, 0, '), який видається  Агентом від імені Авіакомпанії і посвідчує укладення договору повітряного перевезення між Авіакомпанією та споживачем.

ІАТА - means International Air Transport Association.

ІАТА – означає Міжнародну Асоціацію Повітряного Транспорту (англійською: International Air Transport Association).

IATA Ukraine – means the Representative Office of “International Air Transport Association” which operates in Ukraine.

ІАТА Україна - означає Представництво “Інтернешнл Ейр Транспорт Асосіейшн” або Міжнародної Асоціації Повітряного Транспорту (англійською: International Air Transport Association, 0, '), яке здійснює свою діяльність на території України.

Manual – means „BSP Manual for Agents. Local Procedures Chapter 14”, which is issued and distributed by IATA Ukraine from time to time.

Посібник – означає „Посібник з BSP для Агентів.  Місцеві Процедури Глава 14”, який час від часу видається та розповсюджується ІАТА Україна.

 

 

Billing and Settlement Plan (sometimes referred to as BSP) means the method of providing and issuing Standard Traffic Documents and other accountable forms and of accounting for the issuance of these documents between BSP Airlines on the one hand and Accredited Agents on the other, as described in the Passenger Sales Agency Rules and in Resolution 850 – Billing and Settlement Plans, and its Attachments. 

BSP або Звітно-Розрахункова Система – означає метод розповсюдження та видачі Стандартної Перевізної Документації, та інших документів, та відповідно систему взаєморозрахунків між BSP Авіакомпаніями та Акредитованими Агентами, відповідно до Правил з Продажу Пасажирських Перевезень для Агентів та Резолюції 850 – Звітно-Розрахункові Системи, та усіх додатків до неї.

BSP Airline means an air carrier, operating scheduled passenger air services, which participates in the BSP.

BSP Авіакомпанія – означає авіаперевізника, який надає послуги із регулярних пасажирських авіаперевезень, і який приймає участь у BSP.

Global Distribution System (sometimes referred to as GDS) means a computerised system containing information about schedules, availability, fares and related services, and through which reservations can be made, or tickets issued, and which makes some, or all, of these facilities available to subscribers

GDS або Глобальна Cистема Дистрибуції – означає комп’ютеризовану систему, у якій міститься інформація про графіки, наявність місць, тарифи, а також інші послуги, і через яку можна здійснювати бронювання та видавати квитки, і яка забезпечує користувача всіма, або окремими з перелічених вище можливостей.

ISS Manager means the IATA official designated by ISS Management as the person that manages a BSP.

ІSS Менеджер – означає посадову особу ІАТА, відповідальною за BSP.

ISS means IATA Settlement Systems. 

ISS – означає системи взаєморозрахунків, впроваджені ІАТА.

Standard Traffic Documents (STD) means the following forms issued manually, mechanically or electronically for air passenger transportation over the lines of the Member or Airline and for related Ancillary Services:

 

 

Billing and Settlement Plan Passenger Ticket and Baggage Check forms, Neutral Multiple Purpose Documents (MPDs, 0, '), BSP Agents Refund Vouchers (ARVs) and other accountable forms supplied to Accredited Agents for issue to customers under the Billing and Settlement Plan.

STD або Стандартна Перевізна Документація – означає наступні документи, які видаються вручну, механічно, або електронним способом, для здійснення пасажирських авіаперевезень авіакомпаніями, а також для надання наступних додаткових послуг:

Пасажирські квитки за звітно розрахунковими системами та бланки перевірки багажу, нейтральна документація різностороннього застосування (Документи для Інших Потреб (MPDs, 0, '), купони для здійснення відшкодування Агентам BSP (ARVs) та інші бланки звітності, що надаються Акредитованим Агентам з метою їх наступної видачі клієнтам згідно умов BSP.

They are issued by IATA Settlement System Management, and do not bear any carrier identification until after validation by the Agent.

 

 

 

 

Дані документи видаються ISS Менеджментом і не містять жодних ідентифікаційних позначень жодного із перевізників, до моменту належного оформлення Агентом.

 

1. Purpose of the Agreement

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. The Airline authorizes the Agent to perform the Airline’s services sales, together with the assistance in promotion of these services within the territory defined in Art. 2 hereunder, and according to the conditions stipulated in this Agreement, which is accepted by the Agent. 

1.1. Авіакомпанія доручає Агенту здійснювати продаж послуг Авіакомпанії, а також просування послуг Авіакомпанії на території, що визначена в Ст.2 даного Договору та відповідно до умов, визначених у цьому Договорі, а Агент приймає дане доручення.

The sale of air passenger transportation means all activities necessary to provide a passenger with a valid contract of carriage including but not limited to the issuance of a valid transportation Document or MCO and the collection of moneys therefore.

 

 

Продаж послуг у сфері пасажирських авіаперевезень означає здійснення Агентом усіх дій, необхідних для того, щоб пасажир одержав чинний договір перевезення або МСО, включаючи, але не обмежуючись, оформленням та видачею Документа на Перевезення чи МСО і одержанням відповідної оплати від пасажира.

1.2. During execution of this Agreement the Agent acts on the basis of authorization of General Sales Agent and on behalf, in the interest of, under control of the Airline, and does not have the right to exceed instructions, granted him by the Representatation under this Agreement.

1.2.      При виконанні даного Договору, Агент діє за дорученням Генерального Агента з Продажу,   та від імені, в інтересах та під контролем Авіакомпанії, і не має права перевищувати повноваження, надані йому Представництвом за даним Договором.

1.3. The present authorization is non exclusive and non assignable.

1.3. Дане доручення  є не виключним і таким, що не може бути переуступлене.

1.4. During the execution of this Agreement, the Airline acts through General Sales Agent or through representative, which is IATA and IATA Ukraine, which acts in the interest of and on behalf of the Airline or in the interest of the Airline and on its own behalf on the basis of the agreement _______________ dated ________________. Airline grants (assigns) to IATA in person of IATA Ukraine some of its powers according to this Agreement and other documents that are regulating the responsibilities of the Parties under this Agreement, and which  in particular are mentioned in Art. 5.

1.5. The Parties perform their obligations based on this Agreement according to the provisions of this Agreement. Some terms of this Agreement, in particular, terms listed in Art.1.6. are regulated by the norms of „BSP Manual for Agents. Local Procedures Chapter 14”, which constitutes model terms of agency agreements for the sale of services of Airlines. The Manual is issued in English. It should become public by the means and as of placing it on the IATA's website:

http://www.iata.org/worldwide/europe/customer_service/agents/index.htm

 

Internet - Address, under which the Manual is placed, may be subject to change. Manual is also sent to the Agents via е-mail, to the addresses notified to IATA.

 

1.4.      При виконанні даного Договору, Авіакомпанія  діє через Генерального агента з продажу або через свого представника, яким є  ІАТА та Представництво ІАТА Україна, що діють в інтересах та від імені Авіакомпанії або в інтересах Авіакомпанії і від свого імені на основі Договору _____________ від ____________ року. Авіакомпанія надає (делегує) ІАТА в особі ІАТА Україна окремі свої повноваження, які випливають з цього Договору та інших документів, що регулюють відносини сторін по цьому Договору, та які зазначені в ст. 5.

 

 

1.5. Сторони виконують свої зобов’язання за цим Договором відповідно до положень цього Договору.  Окремі умови  цього Договору, зокрема, умови,  які перелічені в ст. 1.6, регулюються нормами  „Посібника з BSP для Агентів. Місцеві Процедури Глава 14”, який являє собою типові умови для агентських договорів на продаж послуг Авіакомпаній. Посібник видається англійською мовою. Посібник оприлюднюється шляхом та з моменту розміщення його на сайті ІАТА:  http://www.iata.org/worldwide/europe/customer_service/agents/index.htm

 

Інтернет адреса, за якою знаходиться Посібник, може змінюватись. Посібник розповсюджується також електронною поштою на адреси Агентів, які повідомлено ІАТА.

1.5.1. In case this Agreement or Manual constitutes reference to any IATA documents or Resolutions, terms, established by such documents or Resolutions constitute the model terms of agreements in relation to that particular issue of the Agreement or the Manual. All such documents and Resolutions are issued in English and are made public by the means and as of placing on the according websites of IATA. Norms, established by such documents and Resolutions (including the Manual) constitute the part of this Agreement and shall be binding on the Parties.

 

1.5.1. У випадку, якщо у Договорі чи Посібнику містяться посилання на інші Резолюції чи документи ІАТА, умови, що встановлені такими документами чи Резолюціями, є типовими  відносно відповідного питання Договору чи Посібника. Всі такі документи та Резолюції видаються англійською мовою та оприлюднюється шляхом та з моменту розміщення їх на відповідних сайтах ІАТА.  При цьому норми, затверджені такими документами та Резолюціями (в тому числі Посібником)  становлять частину цього Договору та є обов’язковими для виконання його Cтoронами.

1.5.2. The Parties guarantee that they have familiarized themselves and agree with the content and terms of all documents which are referred to in this Agreement or in the Manual before signing this Agreement.

1.5.2. Сторони гарантують, що вони повністю ознайомилися та погоджуються зі змістом та умовами всіх документів, на які є посилання у цьому Договорі чи у Посібнику до моменту підписання Договору.

1.5.3. Parties may undertake to ensure the translation of this Manual or particular Resolutions in Ukrainian and make them public or confirm their content in any other way, which does not contradict to the legislation of Ukraine.  However, such right is not obligation of the Parties.

1.5.3. Сторони можуть забезпечити переклад Посібника чи окремих Резолюцій, на українську мову та оприлюднити їх чи погодити їх зміст будь-яким іншим чином, що не суперечить законодавству України. Проте, таке право не є обов’язком Сторін.

1.5.4. In case of inconsistency of this Agreement and other documents, which are regulating some terms of this Agreement, including the Manual, the Agreement should prevail.

1.5.4. У випадку суперечності між Договором та іншими документами, що регулюють окремі умови цього Договору, в томі числі Посібником, перевагу має цей  Договір.

1.6. Terms, regulated by the Manual :

1.6.1. Rules for the issue, refund and annulment of the Tickets in the BSP;

1.6.2. Rules for the settlement procedures between the Agent and the Airline in the BSP through IATA, including the settlement rules in case of inconsistency or errors in the BSP system;

 

1.6.3. Types of liability of the Agent, as well as cases and rules for applying such liability ;

 

1.6.4. Authority of IATA Ukraine ;

1.6.5. Dispute Resolution Rules ;

1.6.6. All other terms, not covered by this Agreement, as well as interpretation of the used terms.

 1.7. This Agreement should serve as a confirmation of the powers granted to the Agent by the Airline through General Agent.

 

1.6. Умови, що регулюються Посібником:

1.6.1. Порядок оформлення, повернення та анулювання Квитків в BSP;

1.6.2. Порядок проведення розрахунків між Агентом та Авіакомпанією через BSP за посередництвом ІАТА, в тому числі порядок проведення розрахунків у випадку неточностей або помилок в системі BSP;

1.6.3. Види відповідальності Агента та випадки та порядок застосування відповідальності;

1.6.4. Повноваження ІАТА Україна;

1.6.5. Порядок вирішення спорів.

1.6.6. Інші умови, що не передбачені дійсним Договором, а також тлумаченням вживаних термінів.

1.7.      Підтвердженням повноважень Агента, наданих йому Авіакомпанією через Генерального агента за цим Договором, слід вважати цей Договір.

 

2. Territory

2.ТЕРИТОРІЯ 

The Airline hereby grants to the Agent for the duration of this Agreement and within the limits stipulated in Art. 1 here above the power for the sale and promotion of Airline’s services within the Territory of Ukraine, hereinafter referred to as the “Territory”.

 

Авіакомпанія надає Агенту на період дії даного Договору і з урахуванням обмежень, зазначених у Ст.1 даного Договору, повноваження на продаж і просування послуг Авіакомпанії на території України, далі - “Територія”.

3. Agent’s AUTHORITY  (OBLIGATIONS)

3.ПОВНОВАЖЕННЯ (ОБОВ’ЯЗКИ) АГЕНТА 

3.1. The Agent is obliged to sell air passenger transportation on the Airline’s flights and others carrier’s routes with whom the Airline has corresponding agreements (bearing  CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED  – CZ, 0, '), through the offices listed in Appendix A of this Agreement.

 

3.1.      Агент зобов’язаний здійснювати продаж послуг у сфері пасажирських авіаперевезень від імені Авіакомпанії на рейси, виконувані Авіакомпанією, а також на рейси інших перевізників, з якими у Авіакомпанії  існують відповідні угоди (рейси, що мають код CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED  – CZ) через уповноважені офіси/відділення Агента, список яких приводиться в Додатку A до даного Договору.

3.2. If any change in addresses of the existing offices listed in Appendix A to this Agreement, or any closing down or opening of offices occurs, the Agent shall give the Airline a written notice in due time.

 

3.2.      У випадку виникнення будь-яких змін у зазначених у Додатку А до даного Договору адресах уповноважених  офісів/відділень Агента, та при їхньому закритті чи відкритті нових, Агент зобов'язаний своєчасно повідомити про це Авіакомпанію в письмовому вигляді.

3.3. The Agent, acting as Airline’s representative, undertakes to make its best endeavor to promote and develop the sale of the Airline’s services. 

3.3.      Агент, діючи від імені Авіакомпанії, зобов'язаний докласти всіх зусиль для просування і збільшення продажу послуг Авіакомпанії.

3.4. The Agent should perform sale of air passenger transportations on behalf of the Airline, according to the terms stipulated in the Manual.

3.4.      Агент повинен здійснювати продаж послуг від імені Авіакомпанії, відповідно до умов, викладених у Посібнику.

3.5. Agent should remit the monies received from the third persons for the sale of services on behalf of Airline, with exception of its Commission, defined according to Art.9, in the term and by the means of, as provided by the Art. 7 of this Agreement and the Manual.

 

3.5. Агент повинен перераховувати кошти, отримані від третіх осіб за продаж послуг від імені Авіакомпанії за вирахуванням своєї винагороди, що визначається відповідно до ст. 9 цього Договору, в терміни та у спосіб, як передбачено ст. 7 цього Договору та Посібником. 

3.6. The Agent shall not use the Airline’s company name, trade mark and logo except as especially mentioned hereafter. The Agent shall previously ask for the written consent of the Airline for all documents and elements on which it wants to use the Airline’s company name, trade mark and logo. The Agent undertakes to remove and stop to use in his offices all references of inscriptions using the company name, trade mark and logo of the Airline immediately after the termination of this Agreement.   

3.6.      Агент не вправі використовувати фірмову назву, товарний знак і логотип Авіакомпанії, за винятком зазначених нижче випадків. Агент зобов'язаний попередньо звернутися до Авіакомпанії за письмовою згодою на розміщення фірмової назви, товарного знаку і логотипа Авіакомпанії на будь-яких документах і майні, на яких Агент хотів би використовувати фірмову назву, товарний знак і логотип. Агент зобов'язаний одночасно з закінченням терміну дії даного Договору у своїх офісах вилучити і більше не використовувати будь-якi написи, що містять елементи фірмової назви, товарного знаку і логотипа Авіакомпанії.3.7.      All services and/or Transportation Documents sold pursuant to this Agreement shall be sold on behalf of the Airline and in compliance with Airline’s tariffs, conditions of carriage and the written instructions of the Airline as provided to the Agent. The Agent shall not in any way vary or modify the terms and conditions set forth in any Transportation Document used for services provided by the Airline, and the Agent shall complete these documents strictly complying with the instructions provided by the Airline in particular, instructions stipulated in the Air China Limited General Conditions of Carriage of Passenger and Baggage », and instructions, stipulated in the Manual.

3.7.      Усі послуги і/чи Документи на Перевезення, реалізовані відповідно до даного Договору, повинні продаватися від імені Авіакомпанії і відповідно до тарифів Авіакомпанії,  умов перевезень та письмових інструкцій, які Авіакомпанія надає Агенту.  Агент не має права за жодних обставин змінювати чи доповнювати положення й умови, що містяться в  будь-якому Документі на Перевезення, що використовуються для надання послуг Авіакомпанії. Агент зобов'язаний оформляти дані документи в строгій відповідності з вказівками Авіакомпанії, зокрема вказівками, викладеними в  «Загальних умовах здійснення перевезень пасажирів і багажу “Air China Limited.”, та вимогами, встановленими Посібником.

3.8. Without the formal prior written agreement with Airline, the Agent shall in no case display agreed prices and conditions in public electronic distribution systems such as the Internet.

3.8. Агент не вправі поширювати договірні тарифи й умови Авіакомпанії в суспільних електронних засобах інформації, наприклад в Інтернеті, без належної попередньої письмової угоди з Авіакомпанією.

3.9. The Agent commits itself to display the fares of the Airline in its internal distribution systems.

3.9 Агент зобов'язаний самостійно розповсюджувати тарифи Авіакомпанії по внутрішніх каналах для внутрішнього використання.

3.10.    During the validity of this Agreement, the Agent undertakes to develop normal GDS use and usage methods designed to: 

3.10.    Протягом виконання даного Договору Агент зобов'язаний впроваджувати використання GDS з дотриманням таких принципів:

-           avoid making double or multiple reservations for the same passenger, 

-           уникнення здійснення подвійного чи багаторазового бронювання для одного пасажира;

-           make a reservation in a GDS and issue Transportation Documents with the same GDS based on the same file (PNR).

-           здійснення бронювання оформлення Квитків у одній системі GDS, на основі одного файла бронювання (PNR).

3.11.    The Agent shall transmit to the Airline any specific requests or particulars in connection with each customer as may be necessary to enable the Airline to service each customer efficiently. 

3.11.    Агент зобов'язаний повідомляти Авіакомпанію про будь-які спеціальні вимоги чи особливості кожного клієнта для того, щоб Авіакомпанія  змогла найбільш ефективно задовільнити потреби кожного клієнта

3.12.    The Agent shall not represent itself as a ‘General Agent’ or use any other designation, such as ‘Air Lines Ticket Office’, and/or other apanages which could indicate or imply in any way that its office is an office of the Airline.

 

 

3.12.    Агент не вправі виступати як “Генеральний Агент” чи використовувати будь-як інші позначення, як наприклад, “Офіс Авіакомпанії з продажу авіаквитків”, і/чи інші атрибути, що могли б будь-яким чином  вказувати на те, що офіс Агента є одним з офісів Авіакомпанії.

 

4.AIRLINES AUTHORITY 

4.ОБОВ’ЯЗКИ АВІАКОМПАНІЇ 

4.1. Airline is obliged to provide Agent with the authority to perform sale and promotion of the Airline’s services according to the terms, stipulated in this Agreement.

4.1.      Авіакомпанія зобов’язана надати Агенту право здійснювати продаж та просування послуг Авіакомпанії, відповідно до умов, викладених у цьому Договорі.

5. AUTHORITY OF IATA UKRAINE, AS A REPRESENTATIVE OF AIRLINE

5.ПОВНОВАЖЕННЯ ІАТА УКРАЇНА, ЯК ПРЕДСТАВНИКА АВІАКОМПАНІЇ

 

5.1. Airline assigns to IATA in person of ІАТА Ukraine performance of the following actions:

5.1.1. Adopt technical instructions on the issuance, return and annulment of the Tickets in the BSP.

5.1. Авіакомпанія доручає  ІАТА  в особі IAТА Україна  здійснювати наступні дії:

5.1.1. Впроваджувати технічні інструкції щодо оформлення, повернення та анулювання Квитків в BSP.

5.1.2. Receive from the Agent monies for the sale of services on behalf of the Airline and any other monies, which Agent is due to pay according to the terms of this Agreement (including fines and compensations payments)  and remit due sums to the Airline, if otherwise established by the Airline.

5.1.2. Oтримувати від Агента кошти від продажу послуг від імені Авіакомпаній та будь-які інші кошти, які Агент повинен сплатити відповідно до умов цього Договору (включаючи штрафні санкції та компенсаційні платежі) та переказувати їх Авіакомпанії,  якщо інше не встановлено Авіакомпанією.

5.1.3. Provide Agent with BSP Billing Reports and other information concerning fulfillment of its obligations under this Agreement, and also information on violation of obligations by Agent and sanctions applied hereto. Obtain information from Agent.

5.1.3. Забезпечувати Aгента Звітами BSP по Розрахунках, а також іншою інформацією щодо стану  виконання ним обов’язків по цьому Договору, а також щодо наявності порушення Агентом своїх обов’язків та щодо санкцій, які застосовуються в зв’язку з таким порушенням. Отримувати інформацію від Агента.

5.1.4. In case of Agent's failure to pay in due time or in full amount, open and use bank credit line in order to cover the missing amount. 

5.1.4. Відкрити та використовувати  банківську кредитну лінію для покриття недостачі у  випадку здійснення Агентом несвоєчасної або неповної оплати.

5.1.5. Apply to the Agent any liability, set forth in this Agreement and Manual (including default procedure and administrative charges/fines, 0, '), and also receive reimbursements, including Administrative and Bank Charges (specified in Manual) and expenses for the use of credit line. 

5.1.5. Застосовувати  до Агента  будь-які види відповідальності, які передбачені цим Договором та Посібником (в тому числі процедуру дефолту та адміністративні збори/ штрафні санкції, 0, '), а також отримувати компенсаційні платежі в тому числі Адміністративні та Банківські Збори (передбачені у Посібнику) та витрати за використання кредитної лінії.

5.1.6. Sign correspondence and execute documents related to fulfillment of the aforementioned functions and functioning of BSP settlement system. 

5.1.6. Підписувати кореспонденцію та укладати документи пов’язані з виконанням зазначених вище функцій та функціонуванням системи розрахунків BSP.

5.1.7 Perform other actions, provided by the Manual and this Agreement.

5.1.7. Здійснювати інші дії передбачені Посібником та цим Договором.

5.2. Upon the Airline's consent, the authority of the IATA Ukraine relating to the representation of the Airline before the Agent according to the subject of this Agreement can be changed. Such modified authority of the Airline should be announced to the Agent through the new revisions of the Manual, or via any other way, upon the Airline’s discretion.

5.2. За згодою Авіакомпанії, повноваження ІАТА Україна щодо представництва Авіакомпанії у відносинах з Агентом відповідно до предмету цього Договору можуть змінюватись. Такі змінені повноваження ІАТА Україна доводяться до відома Агента через видання нових редакцій Посібника, чи іншим чином за вибором Авіакомпанії.

5.3. BSP Ukraine uses STD only in form of:

 

- Electronic Ticket;

- Virtual MCO;

- V-MPD.

5.3. В BSP України використовуються тільки STD у формі:

- Електронних квитків;

- Віртуальних МСО;

- V-MPD.

6.         ISSUE OF transportation DOCUMENTs

6.         ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

6.1.      All actions, related to the issue of the Transportation Documents should be performed by the Agent according to this Agreement and the Manual.

6.1.      Усі дії, пов’язані із оформленням  Документів на Перевезення, повинні здійснюватись Агентом відповідно до даного Договору та Посібника .

6.2.      In case of sale of services at special tariffs, the Agent should receive from the Airline or Representation an express written approval which would also contain the relevant instructions of their use. Special tariffs shall be established only by the Airline and can be changed at its discretion at any time. Such tariffs shall be strictly confidential.

6.2.      У випадку здійснення продажу за спеціальними тарифними умовами, Агент повинен одержати від Авіакомпанії або Представництва письмовий дозвіл, у якому Агенту також будуть дані відповідні роз'яснення по їхньому застосуванню. Спеціальні тарифи встановлюються тільки Авіакомпанією і можуть бути змінені в будь-який час виключно за її вибором. Такі тарифи є строго конфіденційними.

 


7.         order of performing payments by the agent

7.ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ АГЕНТОМ 

7.1. Whereas Agent acts on behalf and in the interest of Airline when selling services of the Airline, all monies received by the Agent thereto shall be the property of the Airline, and shall be kept by the Agent according to the applicable legislation of Ukraine until duly remitted to the Airline in accordance to the procedures adopted in the Manual.

 

 

7.1. Оскільки Агент при продажу  послуг Авіакомпанії діє від імені та в інтересах Авіакомпанії, усі кошти, отримані Агентом в результаті такого продажу, є власністю Авіакомпанії, і повинні знаходитися в володінні Агента, відповідно до чинного законодавства України, доти, поки не будуть належним чином передані Авіакомпанії відповідно до порядку , встановленому у Посібнику.

7.2.      The Agent shall accept all forms of payment permitted by the legislation of Ukraine for all sold services on behalf of Airline. 

7.2. Агент повинен приймати усі платежі за  продані від імені Авіакомпанії послуги в усіх формах оплати, що передбачені законодавством України.

7.3.      Agent should perform all settlements with Airline in the national currency of Ukraine, according to the terms and procedures provided in the Manual and/or its Attachments, to the following account of the IATA Ukraine:  

7.3.      Агент повинен здійснювати всі розрахунки з Авіакомпанією в валюті України відповідно до строків та у порядку, що передбачені  у Посібнику та/або в додатках до нього, на наступний поточний рахунок ІАТА Україна:

Account 2600 3 100148 005

MFO 300584

JSCB “Citibank (Ukraine)”

16-g Dymytrova str.

Kyiv, 03150, Ukraine 

п/р 2600 3 100148 005

МФО 300584

АКБ “Сітібанк (Україна)”

Україна, 03150, Київ

вул. Димитрова 16-Г

Beneficiary:

Representative Office

International Air Transport Association

33/6A, Borychiv Tik Str., 3rd Floor

City of Kyiv, 04070, Ukraine

EDRPOU Code: 26558923

Отримувач:

Представництво

“Інтернешнл Ейр Транспорт Асосіейшн”

вул. Боричів Тік, буд. № 33/6А, 3 поверх

м. Київ, 04070, Україна

Код ЄДРПОУ 26558923

7.4. All bank charges and other related costs shall be incurred by the Agent.

7.4.      Усі банківські та інші відповідні витрати оплачуються за рахунок Агента.

 

8.PROCEDURES FOR ReFUNDS and voided Traffic Documents 

8.ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ТА АНУЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ

8.1.      The Agent shall refund the client for fully or partially unused Transportation Documents in accordance with all the rules, tariffs, and instructions of the Airline and against receipt. The Agent shall only refund Transportation Documents issued by such Agent. 

8.1.      Агент здійснює повернення коштів клієнтам по цілком чи частково невикористаних Документах на Перевезення на підставі встановлених Авіакомпанією правил, тарифів, інструкцій, а також з оформленням розписки, чи  іншого відповідного документу  про одержання грошей клієнтом. Агент може здійснювати відшкодування вартості тільки по тих Документах на Перевезення, що були виписані ним самим.

8.2.      The Agent shall return to the Airline the Commission, defined in Art. 9, paid by the Airline for the sale of air transportation and other services, which have been refunded to the client fully or partially, in pro-rata to refund.  

8.2.      Агент повинен повернути винагороду, що визначена в Ст. 9, і яка була виплачена Авіакомпанією за продаж авіаперевезень чи інших послуг, плата за які була повернута клієнтам повністю чи частково, пропорційно сумі повернення.

8.3. The Agent shall perform the refund and cancellation in accordance with procedures, stipulated in the Manual. 

8.3.      Агент повинен здійснювати повернення й анулювання Документів на Перевезення у відповідності із процедурами, затвердженими у Посібнику.

 

9.         Agent’s commission

9.         ВИНАГОРОДА АГЕНТА

9.1. The Airline shall pay to the Agent the Commissions in the amount, stipulated in the Appendix B to this Agreement. The Airline will inform the Agent in advance about all changes of the Commission to the Agent. 

9.1. Авіакомпанія  сплачує Агенту винагороду у розмірі, визначеному у Додатку В до даного Договору. Авіакомпанія повідомить завчасно Агента про впровадження будь-яких змін щодо винагороди Агенту.

9.2.      The Commission shall not be calculated and paid on the amounts charged for:

-           the luggage weight above the established rate,

-           rates, taxes and charges, including airport tariffs,

-           MCO for unspecified carriage. 

9.2.      Винагорода не розраховується і не виплачується  з сум, які сплачуються за:

-           збори за наднормативний багаж,

-           мита, податки, збори, включаючи  аеропортові збори,

-           у випадку оформлення МСО за неконкретизоване перевезення.

9.3. The Agent's Commission should not be remitted to the IATA Ukraine's account along with the costs for the sold services on behalf of the Airline, which are remitted according to the provisions stipulated in the Manual, but remain with the Agent.

9.4 Agent’s Commission can be changed. The Airline will inform the Agent not later than two weeks in advance. In this case the additional appendix should be signed to this agreement.  

9.3. Винагорода Агента не перераховується на рахунок ІАТА Україна разом з іншими коштами за продані послуги від імені Авіакомпанії, які перераховуються відповідно до положень Посібника,  а залишається у Агента.

 9.4. Комісійна винагорода може змінюватися, про що буде повідомлено не пізніше ніж  за 30 днів. У цьому випадку повинен бути  підписан окремий додаток.

 

 

10. confirmation of the performed obligations

10.       ПОРЯДОК ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

10.1. Act of Transfer of money according to BSP report on indicated bank account and Act of Acceptance of the Services for the appropriate amount, signed by the Agent and the Airline, should serve as a confirmation of the performed obligations by the Agent before the Airline. 

10.1.    Підтвердженням виконання зобов’язань Aгента перед Авіакомпанією буде оплачений на вказаний рахунок відповідний звіт BSP та Акт прийому-передачі послуг на відповідну суму, укладений Авіакомпанією та Aгентом в наступному порядку.

10.1.1. Upon the results of each month, but not later that 10 day of the month, following the reporting month, the  Airline and the Agent agree the amounts, transferred to the Airline by the Agent, and appropriate commission by signing the Act of Acceptance of the Services.

10.1.1  По результатах кожного місяця, але не пізніше 10 (Десятого) числа місяця, наступного за звітним, Авіакомпанія та  Агент погоджують суми, сплачені Агентом Авіакомпанії за продані послуги, та відповідну винагороду шляхом підписання Акту прийому – передачі.

10.1.2. In case of any disputes regarding the proper performance of obligations arise; the Parties should solve them according to the procedures, stipulated in the Manual and this Agreement.

 

10.1.2  У випадку виникнення спорів щодо неналежного виконання зобов’язань, Сторони вирішують їх із застосуванням процедур, передбачених Посібником та даним Договором.

11.       LIABILITY

11.       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1.    The Parties are released from responsibility for partial or complete default of the obligations under this Agreement if such default is a consequence of influence by the force major circumstances.

11.2. The following liabilities shall be applied to Agent for improper performance of its obligations under this Agreement, in particular, failure or delay of payment, violation of obligations on reporting:

11.2.1. Fines in form of Administrative Charges, the amount and procedure for appliance of which is set forth in the Manual;

 

11.2.2. Default procedure, which means disconnection of Agent from BSP system according to the procedure specified in the Manual;

11.1.    Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо таке невиконання є наслідком впливу обставин нездоланної сили.

11.2.    За неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, зокрема за неоплату чи затримку оплати; порушення обов’язків щодо звітності до Агента застосовуються наступні види відповідальності:

11.2.1. Штрафні санкції у вигляді  Адміністративних Зборів, розмір та порядок застосування яких встановлюється в Посібнику;

11.2.2. Процедуру дефолту, яка полягає у відключенні Агента від системи BSP відповідно до порядку  затвердженому  у Посібнику;

11.2.3. Other liabilities stipulated by this Agreement, Manual and applicable legislation of Ukraine.

11.2.3. Інші види відповідальності передбачені цим Договором, Посібником та законодавством України.

11.3.  The Agent agrees to indemnify authentic and hold harmless the Airline, its officers and employees from and against liability for any loss, infury, or damage, whether direct, indirect or consequential, arising from any negligent act or omission of the Agent, its officers, employees or or any other person acting on the asgent’s behalf, including events of air passenger transportation sale with breach of the Conditions of Sale, or from any breach by the agent of this Agreement, including payments for the use of credit line and all other Bank Interests, charges and expenses which are incurred by the Airline or IATA Ukraine due to the Agent’s improper performance of its obligations under this Agreement. The reimbursement procedure is specified in the Manual  

11.3 Агент також зобов’язаний відшкодувати всі документально підтверджені збитки та убезпечити Авіакомпанію, його посадових осіб та працівників від будь-яких втрат, пошкоджень або збитків (прямих, непрямих або опосередкованих, 0, '), що виникають в наслідок будь-яких недбалих дій або бездіяльності або будь-якої іншої особи, що діє від імені Агента, включаючи випадки продажу авіаперевезень з порушенням Правил Продажу, або внаслідок будь-якого порушення Агентом цією Угоди, а також усі платежі за користування кредитною лінією, всі інші Банківські Проценти, збори  і витрати, які несе Авіакомпанія чи ІАТА Україна у зв’язку із неналежним виконанням  Агентом його обов’язків по цьому Договору. Порядок відшкодування збитків  передбачено  у Посібнику

.

12.       OBSERVANCE OF LAWS AND REGULATIONS

12.       ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

The Agent shall observe all laws and regulations applicable to the sale of air transportation and other Airline’s services, as well as other Agent’s activities under this Agreement on the territory locating the Agent’s registered offices and the laws and regulations of states where (or through which) the carriages are carried out according to the Transportation Documents sold by the Agent.

При продажі авіаперевезень та інших послуг від імені Авіакомпанії, а також у своїй іншій діяльності, відповідно до цього Договору, Агент зобов’язаний дотримуватись усіх відповідних законодавчих та регуляторних норм країни, де знаходяться зареєстровані офіси Агента, та законодавства країн де (або через які) відбувається перевезення відповідно до Документів на Перевезення, проданих Агентом.

 

13.       governing law and Disputes Settlement

13.       РЕГУЛЮЮЧЕ ПРАВО ТА  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1.    Relations between the Parties, arising out of this Agreement, or connected to performance under this Agreement, should be governed by the material law of Ukraine.

13.1. Відносини між Сторонами що виникають з цього Договору, чи пов’язані з його виконанням регулюються майновим правом України.

13.2. Any and all disputes in connection to this Agreement arising between the Agent and the Airline or Agent and Representation shall be resolved in good faith and by diligent and direct negotiation of the Parties.

 

13.2. Усі суперечки, що можуть виникнути з даного Договору між Агентом і Авіакомпанією або Агентом і Представництвом, повинні бути розв'язані в порядку чесних, відкритих і прямих переговорів Сторін.

13.3.    Should the Parties fail to reach an agreement, the dispute shall be forwarded for settlement to the International Commercial Arbitration Court of the Ukrainian Chamber of Industry and Commerce in Kiev in accordance with its rules.

 

 

13.3.    Якщо Сторонам не вдається дійти згоди у виникаючих суперечках, вони підлягають передачі для остаточного врегулювання у Міжнародний Комерційний Арбітражний Суд при Торгово-Промисловій Палаті України в м. Києві згідно із його правилами.

14.       Term of the Agreement

14.       ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

14.1. The present Agreement comes into force on 01 July 2013 and shall be valid till 31st of December 2013.  

14.1. Даний Договір  вступає в силу з 1 липня 2013 року і діє до 31 грудня 2013 року.

14.2. If during 1 month before the end of validity of this Agreement neither Party directs to another Party a written declaration on intention to cancel this Agreement, it is considered to be tacitly prolonged on the same delay, and the quantity of prolongations is not limited.

14.2. Якщо протягом 1 місяця до дати закінчення терміну дії даного Договору жодна зі Cторін не направить іншій Cтороні письмову заяву про свій намір розірвати даний Договір, Договір вважається автоматично продовженим на той же самий строк, при чому кількість продовжень не обмежено.

 

15.       termination  of  the agreement

15.       ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

15.1.    This Agreement may be terminated or its provisions may be changed at the will of one Party to this Agreement on its written assertion, directed to another party 30 day before the date of

termination. 

15.1.    Даний Договір може бути припинено або змінено за бажанням будь-якої Сторони, за умови надання іншій Стороні письмового попередження про таку відмову за 30 днів (тридцять) до дати припинення Договору.

 

16.   Miscellaneous

16.       ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

16.1 Any and all amendments and addenda to this Agreement shall be valid, provided they have been made in writing and signed by both Parties.

16.1.    Усі зміни і доповнення до даного Договору дійсні тільки у тому випадку, якщо вони зроблені в письмовому вигляді за підписами обох Сторін.

16.2 Both parties to this Agreement shall have the right to conclude other agreements whose clauses do not contradict the contents of this Agreement.

16.2.    Обидві Сторони залишають за собою право укладати інші угоди, зміст яких не буде суперечити положенням даного Договору.

16.3. The Agreement supersedes all previous verbal and written agreements between the Parties.

16.3.    Даний Договір заміняє всі попередні усні і письмові домовленості між Сторонами.

 

16.4. Both parties agree that any information exchanged under or in connection with this Agreement is confidential and shall not be disclosed to third parties. Officers and employees of both parties, any other person acting on their behalf will treat information and data relating to the other party as confidential.

 

16.4.    Обидві сторони погоджуються з тим, що будь-яка інформація передана сторонами один одному у зв'язку з виконанням даного Договору, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню третім особам. Посадові особи і працівники сторін, інші особи, що виступають від їхнього імені, дотримуються конфіденційності щодо інформації і даних, що стосуються іншої Сторони.

 

16.4.1. The obligation to keep confidentiality shall remain in force during 3 years after termination of this Agreement

16.4.1. Зобов’язання по дотриманню конфіденційності залишаються в силі після припинення даного Договору протягом 3 років.

 

16.5. This Agreement shall not be assigned or otherwise transferred by the Agent to any other person or persons.

16.5.    Агент не може передавати чи уступати даний Договір одному чи декільком особам.

 

16.6. If any provision of this Agreement is held to be invalid, this shall not have the effect of invalidating the other provisions which shall nevertheless remain binding and effective between the parties. 

16.6.    У випадку, якщо одне з положень даного Договору визнається недійсним, інші положення залишаються дійсними й обов'язковими до виконання обома Сторонами.

16.7. This Agreement is executed in 2 copies, in English and Ukrainian languages, one of each for either Party. Each copy of the Agreement is identical in meaning and legal interpretation. In case of inconsistencies between the two versions, the Ukrainian version shall prevail.

 

 

 

16.7.    Договір укладений у двох примірниках, що зберігаються  по одному у кожної із Сторін. Кожний з примірників Договору складений на англійській та українській мовах, при цьому текст англійської та української мов ідентичний. Для цілей трактування цього Договору як переважаючий використовується український текст.